Břetislav Valášek - nestor sportovního rybářství

Narozen v roce 1925 setkává se coby zvídavé dítě s těžkými důsledky hospodářské krize v roce 1929,která po celá čtyři léta hospodářsky i sociálně tížila jeho rodinu.V těchto neradostných životních poměrech se jako sedmiletý čilý a stále zvídavější městský kluk dostává se svým otcem k řece Moravě.Část jejího toku se tak stává po několik let jeho rodovým revírem.Tehdy už jako desetiletý hoch zasedl s rybářským prutem na břeh řeky a v průběhu následujících pěti let vyrostl v kvalifikovaného a zaníceného příslušníka Petrova cechu.V době, kdy mladý Břeťa navštěvuje školní lavice a na pozdějších studiích nachází ve styku s přírodou jednak nezbytnou relaxaci a i náplň jinošského věku.

Přichází rok 1935 a tento mladý a velice dynamický člověk se stává organizovaným sportovním rybářem Olomouckého rybářského spolku.Organizace tak získává nejen obětavého rybáře ale i posléze organizačně zdatného pomocníka hospodářů MO.V polovině roku 1938 je Břeťa spoluzakladatelem Hanáckého lidového rybářského spolku (HLRS).Po roce své činnosti se tento rybářský spolek střetává se zájmy a záměry německého rybářského spolku,který v následujících letech odnímá HLRS část jeho dosavadních revírů.Čeští rybáři a mezi nimi i mladý Břetislav jsou soustavně utiskováni až vyhnáni na mimoměstský lovný a vzdálený revír v Bolelouci.Tím však trpí i rybářská aktivita Břeti Valáška.

Mnohem závažnější persekuční dopad německé okupační moci přichází v posledním roce II.světové války,kdy se Břeťa jako jeden z tisíců mladých českých mužů musí podílet na nucených zákopových pracech.Tím dočasně jeho účast na životě olomouckých rybářů ustupuje do pozadí, aby se potom za několik měsíců v osvobozeném státě opět projevila na rodném Olomoucku ve zvýšené intenzitě.

Po osvobození v roce 1945 vstupuje bohatými životními zkušenostmi z válečných let vyspělý mladý muž do života rybářské organizace a přispívá k jejímu rozmachu. Přitom se rozhoduje jako absolvent olomoucké reálky k vysokoškolskému studiu.Odborný růst Břetislava se násobí vysokou školou ekonomickou. Vysokoškolské vzdělání získává při zaměstnání na pracovištích ČD.Studium postavilo tohoto mladého rybáře do předních řad moderního lidového sportovního rybářství celém moravském regionu.Stále však zůstává věren HLRS.Jeho zakladatelé i další příslušníci střední generace ve vedení spolku si brzy všimnou nadstandardních schopností a přístupů Břetislava Valáška při řešení potřeb HLRS a na jejich doporučení je kooptován a posléze zvolen v roce 1950 do výboru spolku.Zde je pověřen náročnou a nesmírně odpovědnou funkcí pokladníka později ekonoma.

Na svých bedrech nese ekonom Valášek všechny strasti a slasti spojené s vývojem společnosti v 50.letechV této poznamenané době se utváří nové legislativní systémy lovných revírů z bývalých soukromých pískoven a i nového vodohospodářského revíru na téměř 40.kilometrovém úseku řeky Moravy.Jeho postavení erudovaného ekonoma a zaníceného rybáře se stává právě v tomto období zárukou konsolidace a soustavného rozmachu olomouckého Petrova cechu.Neustále hledá a prosazuje taková ekonomická a organizační opatření i přístupy jež posilují ekonomickou stabilitu organizace a to právě v rybochovné oblasti.Jestliže až dosud generace rybářů v MO spatřovali pojetí sportovního rybářství hlavně v nákupu lovných ryb a jejich vysazování do revírů,stává se Břeťa propagátorem vlastního chovu ryb a především zdravé násady i čistoty vod.Jeho organizační schopnosti,předpoklady výrazně přispěly v 60.-90.letech minulého století k utváření systému lovných revírů a vyvrcholily v MO budováním rybochovných zařízení.Tím Valášek nejen zdůraznil nezanedbatelný podíl vlastního rybochovu na tvorbě zdravé a druhově žádané rybí obsádky lovných revírů a tím i citelné snížení vlastních ekonomických nákladů.

Jeho osobnost vstupuje markantně do popředí i v procesu restitucí.Sehrává téměř klíčovou úlohu v životě organizace,neboť je třeba velice zodpovědně provádět přesné ekonomické analýzy navrácených pískoven,stavu rybí obsádky,výši nákladů organizace,hledání východisek pro potřeby organizace aj.Odpovědné postavení má Břeťa i při zajišťování koupě,následné adaptace,rekonstrukce a vybavení sekretariátu MO na začátku roku 1990.

Onen punc ekonomické rybářské ryzosti ho posléze upřednostňuje i ve výběru vhodných rybářských činitelů ovlivňující kalkulaci nákladů při výrobě tržního kapra.Jeho ojedinělý přístup umocňovaný pohybem cen na přelomu století je dodnes určitým stimulátorem pro rybochovná zařízení.

Biologické hodiny sice tomuto nestorovi olomoucké organizace přinášejí četné vrásky,avšak ani tyto,či další starosti rodinné,profesionální nedokáží díky Bohu podlomit jeho životní a pracovní elán.

Ano vážený Český rybářský svaze v letošním roce je tomu 60.let co pan Břetislav Valášek slaví toto výročí práce v výboru MO ČRS Olomouc.Jeho nesmírně pilná a mravenčí práce na tak dlouhé životní funkcionářské trati je obrovským přínosem nejen pro naší MO ale pro celý ČRS.A za tento přínos ti Břeťo patří nejen poděkování ale hluboká poklona.

Do dalších let ti přejeme pevné zdraví!

 

Břetislav Valášek
Narozen 23.5.1925
Bydliště:Masarykova 54 Olomouc

 • 1935.1943 Žák Hanáckého rybářského spolku.
 • 1948 Čekatel Hanáckého rybářského spolku
 • 1950 Člen Hanáckého rybářského spolku,kooptován výborem MO na funkci pokladníka.
 • 1951.1996Zastával funkci pokladníka
 • 1997 Funkce ekonom MO ČRS Olomouc

Dosažená vyznamenání v rámci ČRS.

 • 1968 Čestný odznak II.stupně za záslužnou a obětavou práci v rybářství-uděleno Radou ČRS.
 • 1972 Čestný odznak I.stupně za obětavou práci v rybářství uděleno Radou ČRS.
 • 1986 Čestný odznak za záslužnou práci-uděleno výborem územního svazu.
 • 1988 Čestný odznak za dlouhodobé členství-uděleno výborem územního svazu.
 • 1989 Pamětní medaile 20.let ČRS-uděleno Radou ČRS.
 • 2000 Vyznamenání za mimořádné zásluhy o rozvoj sportovního rybářství-uděleno Radou ČRS.
 • 2006 Odznak za dlouholeté členství-uděleno MO.
 • 2007 Vyznamenán u příležitosti oslav 50.let založení ČRS.Toto vyznamenání bylo osobně p.Valáškovi předáno předsedou Rady ČRS panem prof.Ing. Petrem Semeniukem CSc.při příležitosti konání těchto oslav v Průhonicích u Prahy.